Zapraszamy do udziału w konkursie!

2021-04-30

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w rodzinnym konkursie techniczno-plastycznym
pt.
„Maseczka Ochronna”

 

Celem konkursu jest budowanie rodzinnej współpracy, rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych dzieci oraz zachęcanie w oryginalny sposób do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego (noszenie maseczek).

 

Regulamin konkursu:

1) Organizator: 

Organizatorem konkursu plastyczno-technicznego pt. „Maseczka Ochronna” (zwanego dalej konkursem) jest nauczycielka Przedszkola nr 7 Misia Uszatka w Rybniku p. Aneta Szulik.

2) Cele Konkursu: 

budowanie rodzinnej współpracy; rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych dzieci; zachęcanie w oryginalny sposób do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego

3) Warunki uczestnictwa w Konkursie: 

- nadesłanie na adres mailowy zdjęcia wykonanego projektu maseczki wraz z metryczką zawierającą imię, nazwisko
i nazwę grupy, do której uczęszcza dziecko.

- technika pracy dowolna

- do udziału w konkursie jedno dziecko może maksymalnie zgłosić jedną pracę.

- przesłanie zdjęcia oznacza zgodę na jego prezentację – zdjęcia będą prezentowane na stronie internetowej przedszkola.

- Wychowawca dzieci biorących udział w konkursie zobligowany jest do uzyskania zgody rodziców na udział podopiecznego w konkursie i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO). Wyżej wymienione oświadczenia wychowawca przechowuje w swojej dokumentacji.

4) Termin zgłaszania prac: 

Prace prosimy przesyłać na maila do 14 maja 2021 r. (decyduje data wpłynięcia pracy) pod adres:

- grupamotylip07@gmail.com

5) Ocena prac: 

Komisja powołana przez organizatora oceni prace. Przedmiotem oceny będzie ujęcie tematu, wybór techniki i staranność wykonania. 

6) Nagrody: 

Komisja Konkursowa wyłoni laureatów I, II i III miejsca. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Dyplomy i nagrody  zostaną wręczone do 30 czerwca.

 

7) Ogłoszenie wyników Konkursu: 

Nazwiska laureatów zostaną podane na stronie internetowej organizatora www.p7.miastorybnik.pl/ dnia 1 czerwca 2021 r.

8) Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych w ramach jego  statutowej działalności edukacyjnej (bez wypłacania honorariów autorskich). 

 

9) Opiekun autora, którym jest rodzic lub inna osoba sprawująca nad nim pieczę, wyraża zgodę na  przetwarzanie danych osobowych (RODO).

10) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 7 w Rybniku.

 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach